en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 479/UBND-KTCN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định. Tiếp tục tăng cường rà soát trình tự, thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện nghiêm quy định đăng ký, cập nhật biến động về sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc được phê duyệt. 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và UBND huyện Phú Quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và kịp thời công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt để người dân giao dịch đất đai theo đúng quy định; nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định, nhất là liên quan đến đất rừng, đất nhà nước và tổ chức đang quản lý sử dụng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ từng ngành được giao tại Công văn số 23-CV/TW ngày 09 - 4 - 2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Chỉ thị số 137/CT-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh, tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) để báo cáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo./.

Theo www.kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC