en-USvi-VN
Về kết quả đấu thầu gói thầu số 09: phần khối lượng xây lắp đường và thoát nước thuộc dự án đường Cửa Lấp nối trục Bắc Nam.

Các tin khác: