LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
- Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quốc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
- Xử lý công việc. -  Làm việc với Đại diện Ban Quản lý dự án WWF tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
- Xử lý công việc.
 - Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quốc.
  Dự họp cùng CHủ tịch UBND huyện.
 Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
 - Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 Làm việc với Ban Tiếp Công dân huyện.
Tìm kiếm theo ngày: