LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.
 Họp mặt Doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Xử lý công việc.
Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
 Xử lý công việc.
-  Họp mặt Doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
Xử lý công việc.
 -  Họp mặt Doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Xử lý công việc.
  Họp mặt Doanh nghiệp.
Tìm kiếm theo ngày: