LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Tiếp, đối thoại với công dân.
Tiếp, đối thoại với công dân.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
- Xử lý công việc.
-  Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
 Xử lý công việc.
 -   Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Xử lý công việc.
   Xử lý công việc.
Tìm kiếm theo ngày: