LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Dự họp HĐND tỉnh.
- Dự họp HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
-  Xử lý công việc.
-  Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
-  Dự họp HĐND tỉnh.
- Dự họp HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
-  Xử lý công việc.
 - Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
Làm việc với BCĐ TW Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
 - Làm việc với BCĐ TW Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
 Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
 - Làm việc với Sở  Tài nguyên - Môi trường.
-  Xử lý công việc.
Tìm kiếm theo ngày: